WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dostęp do Witryny internetowej www.nh-hotels.com („Witryna”), poruszanie się po niej i korzystanie z niej zakłada wyraźne i bezwarunkowe przyjęcie wszystkich postanowień niniejszych Warunków użytkowania, które mają taką samą ważność i skuteczność jak każda podpisana umowa zawarta w formie pisemnej.

Przestrzeganie i wypełnienie tych warunków będzie wymagane w stosunku do każdej osoby otwierającej tę Witrynę, poruszającej się po niej lub z niej korzystającej. Jeśli użytkownik nie zgadza się z określonymi warunkami, nie powinien otwierać tej Witryny internetowej, poruszać się po niej ani używać żadnej ze stron tej Witryny.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O FIRMIE

 

 • Właściciel: spółka NH HOTEL GROUP, S.A. (zwana dalej, „NH HOTEL GROUP”)
 • Zarejestrowana siedziba: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003 – Madryt
 • Numer identyfikacji podatkowej firmy: A28027944
 • Rejestr publiczny: zarejestrowana w rejestrze handlowym Madrytu, tom 30,151, strona 108, arkusz M-61443. Telefon: (+34) 91 451 97 35

 

 1. CELE I ZAKRES

 

Niniejsze Warunki użytkowania regulują dostęp do Witryny, poruszanie się po niej i korzystanie z niej bez uszczerbku dla spółki NH HOTEL GROUP oraz zastrzegają prawo do zmiany wyglądu, konfiguracji i zawartości Witryny, jak również warunków wymaganych do uzyskania dostępu do Witryny i/lub jej użytkowania. Dostęp do treści Witryny oraz korzystanie z nich po wejściu w życie wprowadzonych zmian lub modyfikacji oznacza akceptację tych modyfikacji lub zmian.

Dostęp do niektórych treści i korzystanie z niektórych usług może jednak być przedmiotem pewnych warunków szczególnych, które będą w każdym przypadku wyraźnie podane do wiadomości i których akceptacja przez użytkownika będzie wymagana. Te szczególne warunki mogą zastępować, uzupełniać lub, w stosownych przypadkach, wprowadzać poprawki do obowiązujących szczególnych Warunków użytkowania.

Spółka NH HOTEL GROUP zastrzega sobie prawo do pełnej lub częściowej zmiany Warunków określonych w niniejszym dokumencie, poprzez publikowanie wszelkich zmian w taki sam sposób, w jaki informuje o tych Warunkach użytkowania, lub za pośrednictwem jakiejkolwiek komunikatu skierowanego do użytkowników.

 

 1. DOSTĘP I REJESTRACJA

Rejestracja nie jest wymagana do uzyskania dostępu do Witryny i do jej przeglądania. Zakup pewnych usług, dokonywanie rezerwacji lub korzystanie z niektórych programów wiąże się jednak z koniecznością wypełnienia utworzonych w tych celach formularzy internetowych. Rejestracja w Witrynie internetowej jest bezpłatna, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Jeśli użytkownik nie posiada nazwy użytkownika i hasła, będzie mógł uzyskać dostęp do naszych prywatnych platform znajdujących się w Witrynie, rejestrując się za pomocą łącza i/lub specjalnego formularza, w którym będzie musiał podać swoje aktualne i prawdziwe dane, ponieważ będzie to dla nas jedyny sposób przetwarzania ewentualnych zamówień, których użytkownik dokona w przyszłości, a także pozwoli nam to prawidłowo zarządzać naszymi stosunkami handlowymi.

Dostęp do Witryny jest zabroniony w przypadku osób nieletnich.

Pod żadnym pozorem spółka NH HOTEL GROUP nie będzie ponosić odpowiedzialności za prawdziwość danych związanych z rejestracją, podanych przez użytkowników końcowych, a zatem każdy użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje, błędy i pomyłki, które mogą wyniknąć z podania niewiarygodnych danych.

 

3.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI JAKO UŻYTKOWNIK

 

Zasadnicze wymagania dotyczące rejestracji jako użytkownik to pełnoletność (ukończone 18 lat) oraz podanie wszystkich wymaganych danych oznaczonych jako obowiązkowe. W związku z tym na każdym z formularzy rejestracyjnych spółka NH HOTEL GROUP określi szczególne warunki, które muszą zostać spełnione przez użytkownika. Spółka NH HOTEL GROUP zastrzega sobie prawo do żądania niezbędnych informacji lub przeprowadzania działań mających na celu zweryfikowanie tego, czy zarejestrowani użytkownicy spełniają warunki określone przez spółkę NH HOTEL GROUP podczas rejestracji.

Analogicznie zarejestrowani użytkownicy akceptują osobisty i niezbywalny charakter konta użytkownika.

W żadnych okolicznościach nie jest dopuszczalne przekazanie zarejestrowanego konta użytkownika innej osobie.

 

3.2. WYREJESTROWANIE SIĘ JAKO ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK

 

Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zażądać wyrejestrowania ich z platformy znajdującej się w Witrynie. W tym celu należy skontaktować się ze spółką NH HOTEL GROUP, wybierając jeden ze sposobów kontaktu wymienionych w rejestrach i na platformach.

W każdym przypadku po wyrejestrowaniu go użytkownik może zażądać ponownej rejestracji jako klient, jednak spółka NH HOTEL GROUP zastrzega sobie prawo do odmowy ponownej rejestracji w konkretnych przypadkach określonych w klauzuli „Bezprawne użytkowanie” lub w przypadku konfliktu lub sporu między stronami, w oczekiwaniu na jego rozwiązanie lub po jego rozwiązaniu z orzeczeniem winy lub zaniedbania ze strony klienta i/lub stwierdzeniem szkody wyrządzonej spółce NH HOTEL GROUP, jej partnerom, wspólnikom lub użytkownikom, klientom lub potencjalnym klientom.

 

 1. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 

Spółka NH HOTEL GROUP jest właścicielem lub, w stosownych przypadkach, posiadaczem odpowiednich licencji na korzystanie z własności intelektualnej i przemysłowej związanej z Witryną, jak również praw własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do informacji, materiałów i treści tej własności.

W żadnym przypadku dostęp użytkowników do Witryny, poruszanie się po niej czy korzystanie z niej nie będzie rozumiane jako całkowite lub częściowe wyrzeczenie się, przekazanie, licencjonowanie lub przeniesienie tych praw przez spółkę NH HOTEL GROUP. Użytkownicy mają prawo do korzystania z zawartości Witryny i/lub usług jedynie w ściśle domowych warunkach.

Odniesienia do znaków towarowych, zarejestrowanych nazw handlowych lub znaków wyróżniających się, będących własnością spółki NH HOTEL GROUP lub innych firm, domyślnie oznacza zakaz ich stosowania bez zgody spółki NH HOTEL GROUP lub ich prawowitych właścicieli. W żadnym momencie, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, dostęp do Witryny, poruszanie się po niej lub korzystanie z niej i/lub jej treści nie daje użytkownikowi praw dotyczących zawartych w niej wyróżniających się znaków.

Wszystkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do zawartości Witryny i/lub usług są zastrzeżone, a w szczególności zabrania się modyfikowania, kopiowania, powielania, publicznego komunikowania, przekształcenia lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub części treści zawartych w Witrynie, w celach reklamowych lub komercyjnych, jeżeli spółka NH HOTEL GROUP lub, w stosownych przypadkach, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia nie wyraziła na to uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

W przypadku, gdy użytkownik przesyła spółce NH HOTEL GROUP jakiegokolwiek rodzaju informacje, przez jakiekolwiek kanały stworzone specjalnie w tym celu, użytkownik deklaruje, gwarantuje i akceptuje, że dysponuje prawem do takiego działania, że informacja ta nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw własności lub prawa własności przemysłowej, tajemnicy handlowej lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że informacje te nie mają charakteru poufnego lub szkodliwego dla osób trzecich.

Użytkownicy przyjmują odpowiedzialność za niewyrządzenie szkody spółce NH HOTEL GROUP w ramach jakiegokolwiek komunikatu wystosowanego przez nich osobiście lub w ich imieniu, a także za rzetelność, legalność, oryginalność i własność komunikatu, bez żadnych ograniczeń.

 

 1. ŁĄCZA

 

5.1 ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

 

Jeśli w Witrynie umieszczone zostały łącza do innych witryn internetowych pod postacią różnych przycisków, linków, banerów lub treści osadzonych, spółka NH HOTEL GROUP stwierdza, że są one zarządzane bezpośrednio przez inne firmy, a spółka NH HOTEL GROUP nie posiada zasobów ludzkich ani możliwości technicznych do uprzedniego zapoznania się i/lub monitorowania i/lub zatwierdzania wszelkich informacji, materiałów, produktów lub usług świadczonych przez inne witryny internetowe, do których łącza mogą być dostępne w Witrynie.

Z tego powodu spółka NH HOTEL GROUP nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty dotyczące witryny internetowej, do której łącze zostało podane w Witrynie, w szczególności, w tym bez ograniczenia, dotyczące jej funkcjonowania, dostępu, danych, informacji, plików, jakości i wiarygodności produktów i usług, własnych łączy i/lub ogólnie jakiegokolwiek elementu jej zawartości.

W związku z powyższym, jeśli użytkownicy dysponują wiedzą o nielegalnej działalności lub o naruszaniu dobrego obyczaju i/lub porządku publicznego przez te witryny internetowe, muszą o tym niezwłocznie powiadomić spółkę NH HOTEL GROUP w celu jak najszybszego wyłączenia dostępu do tych stron.

W każdym przypadku udostępnienie jakiegokolwiek łącza z Witryny do innej, niepowiązanej witryny internetowej nie będzie oznaczało istnienia jakiegokolwiek rodzaju stosunków, współpracy lub zależności między spółką NH HOTEL GROUP i menedżerem niepowiązanej witryny internetowej.

 

 

5.2 ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

 

Poprzez różne narzędzia i aplikacje spółka NH HOTEL GROUP udostępnia użytkownikom połączenia za pośrednictwem mediów, które umożliwiają im dostęp do kanałów oraz stron na różnych platformach oraz do sieci społecznościowych. Umieszczenie tych aplikacji w Witrynie ma na celu wyłącznie zapewnienie użytkownikom dostępu do tych kanałów na różnych platformach oraz do sieci społecznościowych.

Udostępnienie tych aplikacji nie implikuje istnienia jakiegokolwiek związku pomiędzy spółką NH HOTEL GROUP i właścicielem, producentem lub dystrybutorem powiązanej platformy, ani też akceptacji i zatwierdzenia przez spółkę NH HOTEL GROUP jej zawartości i/lub usług, ponieważ jej właściciel, producent lub dystrybutor są jedyną stroną odpowiedzialną za zawartość i/lub usługi powiązanej platformy.

W żadnym przypadku spółka NH HOTEL GROUP nie będzie udostępniać jakiegokolwiek rodzaju prywatnych informacji na temat swoich użytkowników właścicielom tych zewnętrznych witryn internetowych, ponieważ jedynym jej celem jest zapewnienie użytkownikom dostępu do tych witryn. W związku z tym wszystkie informacje, które użytkownicy dobrowolnie przekazują tym zewnętrznym platformom i/lub witrynom internetowym, będą przekazywane na ich własną odpowiedzialność; spółka NH HOTEL GROUP nie jest zaangażowana w ten proces.

Ponieważ spółka NH HOTEL GROUP nie sprawuje kontroli nad treściami zamieszczonymi w tych kanałach, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spółka NH HOTEL GROUP nie ponosi odpowiedzialności za treści ani usługi, do których dostęp użytkownicy uzyskują na tych stronach, lub za jakiekolwiek treści, produkty, usługi, reklamy lub jakiekolwiek inne udostępniane tam materiały. Z tego powodu użytkownicy muszą zachować ostrożność w ocenie i sposobie wykorzystania informacji, usług i treści zamieszczonych w kanałach oraz udzielając informacji o sobie lub osobach trzecich za pośrednictwem tych kanałów.

 

5.3 ŁĄCZA DO WITRYNY ZNAJDUJĄCE SIĘ W INNYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH

 

Spółka NH HOTEL GROUP nie zezwala na zamieszczanie łączy do Witryny w innych witrynach internetowych, które mogą zawierać materiały, informacje lub treści bezprawne, nielegalne, poniżające, obsceniczne oraz takie, które ogólnie stanowią naruszenie prawa, dobrego obyczaju, porządku publicznego lub ogólnie przyjętych norm społecznych.

We wszystkich przypadkach użytkownicy mogą zamieszczać łącza do Witryny w swoich witrynach internetowych pod warunkiem, że uprzednio uzyskali na to wyraźną zgodę spółki NH HOTEL GROUP.

Spółka NH HOTEL GROUP nie ma możliwości ani odpowiednich zasobów ludzkich i środków technicznych, aby monitorować lub zatwierdzać wszelkie informacje, materiały, produkty lub usługi świadczone przez inne witryny internetowe, na których zamieszczono łącza do tej Witryny. Spółka NH HOTEL GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek cechy witryn internetowych, na których zamieszczono łącza do Witryny, w szczególności, w tym bez ograniczeń dotyczących ich funkcjonowania, dostępu, danych, informacji, plików, jakości i solidności produktów i usług, zamieszczonych tam łączy i/lub ogólnie rozumianych innych treści.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Dostęp do Witryny lub korzystanie z niej w celach nielegalnych i bezprawnych, niezależnie od tego, czy działanie służy realizacji celu gospodarczego, nie jest dozwolone, a więc użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki takiego działania. Konkretnie zabrania się między innymi:

 1. wykorzystywania Witryny w jakikolwiek sposób, który może spowodować uszkodzenie, przerwę, nieskuteczność lub zaburzenie funkcjonowania Witryny lub komputera osoby trzeciej;
 2. wykorzystywania Witryny do przesyłania, instalowania lub publikowania wirusów, złośliwych kodów lub innych szkodliwych programów lub plików;
 3. wykorzystywania Witryny w celu gromadzenia danych osobowych innych użytkowników;
 4. rejestrowania się w Witrynie przy użyciu fałszywej tożsamości, podszywania się pod osoby trzecie lub wykorzystania profilu albo podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogą wprowadzić innych użytkowników w błąd co do tożsamości osoby przesyłającej wiadomość;
 5. nieuprawnionego dostępu do innych sekcji Witryny, innych systemów lub sieci połączonych z platformą, serwerów spółki NH HOTEL GROUP lub usług oferowanych za pośrednictwem Witryny, poprzez działania hakerskie lub fałszerstwo, wydobywanie haseł ani w żaden inny nielegalny sposób;
 6. naruszania lub podejmowania prób naruszenia bezpieczeństwa lub środków uwierzytelniania Witryny lub innej połączonej sieci lub bezpieczeństwa i środków ochrony właściwych treściom oferowanym w Witrynie;
 7. podejmowania wszelkich działań, które powodują nierównomierną lub niepotrzebną saturację w infrastrukturze Witryny lub w systemach lub sieciach spółki NH HOTEL GROUP, jak również w systemach i sieciach połączonych z Witryną lub
 8. uniemożliwiania normalnego przebiegu wydarzenia, konkursu, promocji lub jakiejkolwiek innej działalności dostępnej za pośrednictwem Witryny lub którejkolwiek z jej funkcji, poprzez wprowadzanie zmian lub usiłowanie wprowadzenia zmian, nielegalnie lub w jakikolwiek inny sposób, w dostępie do uczestnictwa lub w sposobie funkcjonowania, poprzez fałszowanie rezultatów i/lub stosowanie nieuczciwych metod zapewniających uczestnictwo oraz poprzez wszelkie czynności i/lub praktyki, które w jakikolwiek sposób naruszają lub stanowią pogwałcenie niniejszych Warunków użytkowania.

Naruszenie któregokolwiek z powyższych zobowiązań przez użytkownika może doprowadzić do wdrożenia przez spółkę NH HOTEL GROUP środków ustanowionych przez prawo w celu wykonania jej praw i wypełnienia zobowiązań, a także do usunięcia lub zablokowania konta użytkownika będącego źródłem naruszenia, bez jakiejkolwiek możliwości uzyskania rekompensaty za poniesione szkody.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE

 

Spółka NH HOTEL GROUP nie może zagwarantować niezawodności, użyteczności ani prawdziwości absolutnie wszystkich informacji i/lub usług dostępnych w Witrynie ani użyteczności lub prawdziwości dokumentacji dostarczonej za pośrednictwem Witryny.

W związku z powyższym spółka NH HOTEL GROUP nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za: (i) ciągłość zawartości Witryny; (ii) brak błędów w treści; (iii) brak wirusów lub innych szkodliwych elementów w Witrynie lub na serwerze, na którym została zamieszczona; (iv) nienaruszalność Witryny i/lub brak możliwości złamania zabezpieczeń w niej wdrożonych; (v) brak użyteczności lub skuteczności treści zamieszczonych w Witrynie; oraz (vi) szkody lub krzywdy wyrządzone spółce lub osobom trzecim przez każdego, kto naruszy warunki, zasady i instrukcje ustanowione przez spółkę NH Hotel GROUP w stosunku do Witryny lub złamie zabezpieczenia Witryny.

Niemniej jednak spółka NH HOTEL GROUP deklaruje, że wprowadza w życie wszystkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i kompetencji technologicznych, w celu zagwarantowania funkcjonowania Witryny oraz w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów systemowych, zarówno technicznych, jak również tych dotyczących treści opublikowanych w Witrynie.

Jeśli użytkownik posiada wiedzę na temat treści o charakterze bezprawnym, nielegalnym, niezgodnym z prawem lub mogącym stanowić naruszenie praw własności lub praw własności przemysłowej bądź obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych i/lub jakiegokolwiek innego prawa, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym spółkę HOTEL HOTEL GROUP.

Spółka HOTEL HOTEL GROUP nie gwarantuje legalności, wiarygodności i przydatności treści zamieszczanych w Witrynie przez osoby trzecie.

Spółka NH HOTEL GROUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność informacji publikowanych w Witrynie pochodzących ze źródeł z nią niezwiązanych (zewnętrzne aktualności, sprawozdania specjalistów zewnętrznych itp.) lub informacji zamieszczonych na innych portalach w sieci, do których dostęp zapewniają łącza zamieszczone w Witrynie.

Spółka NH HOTEL GROUP nie ponosi odpowiedzialności za hipotetyczne szkody, wynikające z wykorzystania wyżej wymienionych informacji.

W każdym przypadku spółka NH HOTEL GROUP zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszenia, modyfikowania, ograniczenia lub wyłączenia dostępu, możliwości poruszania się, zamieszczania i/lub pobierania treści i/lub korzystania z usług w Witrynie, po uprzednim powiadomieniu lub bez powiadomienia, w przypadku wszystkich użytkowników, którzy naruszyli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania, bez możliwości ubiegania się o rekompensatę z tego tytułu przez użytkownika.

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKI COOKIE

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych wszelkie dane osobowe podawane podczas korzystania z Witryny będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności, którą każdy użytkownik musi jednoznacznie zaakceptować, aby móc zarejestrować się w Witrynie i z niej korzystać.

Wszyscy użytkownicy, którzy akceptują niniejsze Warunki użytkowania, akceptują jednocześnie naszą Politykę prywatności w sposób świadomy, wyraźny i jednoznaczny i mogą wykonywać odpowiednie prawa w tej kwestii, zgodnie z wyżej wymienioną Polityka prywatności.

 

 1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA

 

Niniejsze Warunki użytkowania są regulowane przez prawo hiszpańskie. W odniesieniu do rozwiązywania sporów strony niezwłocznie poddają się sądowi w Madrycie, zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

W celu złożenia skargi dotyczącej korzystania z naszych usług klienci mogą skontaktować się z nami pod adresem e-mail lub adresem pocztowym podanymi w sekcji „Identyfikacja”. Zawsze dążymy do znalezienia polubownego rozwiązania konfliktu.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 r.

© 2019 NH HOTEL GROUP, S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

INFORMACJE O HOTELU

Zamelduj się: 2:00 pm
Wymelduj się: 12:00 pm
Wymelduj się w leniwą niedzielę: 5:00 pm

Parking na miejscu
Indoor
Cena: 15 EUR/doba
Brak możliwości rezerwacji parkingu z wyprzedzeniem

Parking poza hotelem
Cena: 15 EUR/doba

Zasady dotyczące zwierząt
Akceptacja psów i kotów
Maks. wysokość lub waga: 40 cm
Cena za nocleg: 10 EUR
Psy przewodniki: brak dopłat

POTRZEBUJESZ POMOCY?

Zadzwoń do nas:
+48 61 6248800

NH Prague City

5 EUR w prezencie na kolejny pobyt

5% zniżki na wszystkie rezerwacje

Darmowe noclegi i wyjątkowe oferty specjalne

RECENZJE

Rezerwować

Zameldować się

Sprawdzić

1 pokój, 2 dorosłych, 0 dziecko, 0 kochanie

Wybierz pokoje

Zadzwoń do nas
Wybierz daty
Zameldować się

-

Sprawdzić

-